હવે ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ માટે RTO માં નહીં આપવો પડે ટેસ્ટ, આવી ગયા RTO ના નવા નિયમો

Online Driving Licens | ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ | RTO ના નવા નિયમો | Learning licence | શિખાઉ લાયસન્સ | Learning Licence in Gujarat આજે આપણે આ પોસ્ટ માં ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ ના નવા નિયમો તેમજ ડ્રાઇવીંગ લાઇસન્સની વિગતોમાં ફેરફારક કરવા અથવા તેની નકલ મેળવવા, આંતરરાષ્ટ્રીય ડ્રાઇવીંગ લાઇસન્સ મેળવવા, ડ્રાઇવીંગ લાઇસન્સના રિન્યુઅલ (પુનઃ માન્યતા), તેના વિષે સંપૂર્ણ માહિતી … Read more