7/12 અને 8-અ ના દાખલા કઢાવો ઓનલાઇન હવે તમારે ઈ-ધરા કે ઈ-ગ્રામ કેન્દ્ર પર નહિ જવું પડે

7/12 અને 8-અ ના દાખલા કઢાવો ઓનલાઇન | 7/12 Utara Online | Urban/Rural Area Land Records | Gujarat Bhulekh Naksha Online | Gujarat માં Online 7/12 Utara જોવાની સ્ટેપ બાય સ્ટેપ રીત ગુજરાત સરકારના Revenue Department દ્વારા લેન્ડ રેકોર્ડ સિસ્ટમને ઓનલાઇન બનાવવામાં આવેલ છે. Gujarat E Dhara તરીકે ઓળખાતી ડીજીટાઈઝેશન સિસ્ટમને ભારત સરકાર તરફથી પ્રશંસા … Read more